بذر تربچه کشتزار

میزان بذر تربچه کشتزار مصرفی برای هر هکتار 10 تا 15 کیلوگرم است.

وزن هزار دانه 9 تا 12 گرم

زمان کشت از اوایل بهار تا اوایل پاییز

نیازمند نور زیاد و خاک سبک و مرطوب

عمق کشت بذر تربچه کشتزار 1 تا 5/1 سانتی متر

pH مناسب 6 تا 7

نام علمی: Raphanus sativus

خانواده:   Brassicaceae

keyboard_double_arrow_up