بذر تره ایرانی کشتزار

بذر تره ایرانی کشتزار مناسب آب و هوای معتدل و سرد

رشد و عملکرد مناسب در زمین های هوموس دار و آهکی

کشت پاییزه بذر تره ایرانی در مناطق معتدل و کشت بهاره در مناطق سردسیر

فاصله بین ردیف ها در کشت مکانیزه بذر تره ایرانی  20 تا 25 سانتی متر

میزان مصرف بذر 20 تا 30 کیلوگرم در هکتار می باشد.

بذر تره ایرانی حساس به کمبود آهن و پتاس است.

حساس به بوته میری

نام علمی: Allium spp

خانواده:  Alliaceae

keyboard_double_arrow_up