رنگ غلاف سبز تیره

غلاف های یکنواخت به طول 15 14 سانتی متر و 100% بدون نخ

بوته ایستاده پابلند و پر برگ و مقاوم به آفتاب سوختگی

پر محصول و عملکرد مناسب

مقاوم به BCMV

بازسازی مناسب بعد از تنش های وارد شده

مناسب برای کشت در همه مناطق

keyboard_double_arrow_up