IMPERATOR F1

Cora seeds

زود رس با رشد سریع

بوته بصوررت نیمه ایستاده

دارای برگ های پهن نیزه ای شکل به رنگ سبز تیره و سطح صاف

مناسب جهت تازه خوری و فرآوری

دارای مقاومت نسبی به گلدهی

مقاومت به سفیدک داخلی اسفناج (نژادهای 1تا 7)

مناسب برای پاییز و زمستان و بهار در مناطقی با درجه حرارت متوسط و نسبتا خنک

keyboard_double_arrow_up