بذر کلم پیچ هیبرید کلوین

 

Kelvin F1

Saatberg

زودرس (حدود60 روز بعد از انتقال نشاء)

پوشش برگی مناسب

تیپ گرد به رنگ سبز روشن

متوسط وزن 2 کیلوگرم

تحمل نسبی به زردی فوزاریومی کلم

تحمل نسبی به پوسیدگی سیاه کلم

بافت فشرده و متراکم

keyboard_double_arrow_up