بوته قوی با پوشش برگی عالی

متوسط به زود رس و بسیار پر بار

میوه کشیده با متوسط وزن 12-14 کیلوگرم

پوست با ضخامت مناسب و مقاوم در حمل و نقل

به رنگ سبز تیره با نوارهای روشن، نسبتا پهن و بازار پسند

گوشت قرمز رنگ، بسیار ترد و شیرین

مناسب کشت فضای باز و تونلی

متحمل به آفتاب سوختگی

تحمل نسبی به تغییردمایی در طول روز و شب

کود پذیری عالی

keyboard_double_arrow_up