بذر یونجه

بذر یونجه  (Alfalfa) را از شرکت اصلی کشتزار تهیه کنید.

عمر مفید و اقتصادی یونجه 5 تا 7 سال است.

pH مناسب برای کشت 5/6 تا 5/7 می باشد.

میزان بذر یونجه مصرفی برای یک هکتار 50 تا 60 کیلوگرم بوده و

وزن هزار دانه 5/2 تا 5/3 گرم است.

در کشت مکانیزه، بایستی فاصله بین ردیف 60 تا 120 سانتی متر و عمق کشت 1 تا 3 سانتی متر باشد.

آفات و بیماری: زنجرک، شته، سرخرطومی یونجه، سفید سطحی

نام علمی: Medicago sativa

خانواده:   Fabaceae

keyboard_double_arrow_up