نام علمی: Medicago sativa

خانواده:   Fabaceae

  • عمر مفید و اقتصادی یونجه 5 تا 7 سال
  • pH مناسب برای کشت 5/6 تا 5/7
  • میزان بذر مصرفی برای یک هکتار 50 تا 60 کیلوگرم
  • وزن هزار دانه 5/2 تا 5/3 گرم
  • در کشت مکانیزه، فاصله بین ردیف 60 تا 120 سانتی متر و عمق کشت 1 تا 3 سانتی متر
  • آفات و بیماری، زنجرک، شته، سرخرطومی یونجه، سفید سطحی
keyboard_double_arrow_up