نام علمی: Solanum lycopersicum

خانواده: Solanaceae

  • میان رس
  • پوشش برگی مناسب
  • گوجه بلوکی شکل به رنگ قرمز شفاف و بسیار بازار پسند
  • هم شکلی بالا
  • تحمل مناسب به فوزاریوم و ورتیسیلیوم
  • مناسب جهت تازه خوری و فرآوری
keyboard_double_arrow_up