نام علمی: Cucurbita pepo

خانواده:   Cucurbitaceae

  • دمای مطلوب برای رشد 18 تا 30، بسیار حساس به یخبندان
  • نیازمند نور بالا و زمین مرطوب با بافت نیمه سنگین و هوموس کافی
  • pH مطلوب خاک 5/6 تا 5/7
  • میزان مصرف بذر در هکتار 2 تا 3 کیلوگرم
  • وزن هزار دانه 90 تا 130 گرم
  • فاصله کشت بین ردیف 2/1 تا 3/1 متر و فاصله بین بوته 30 تا 40 سانتی متر
  • آفات و بیماریها، تریپس، کنه، شته، نماتد، سفیدک حقیقی و دروغین، بوته میری، فوزاریوم و ویروس موزائیک
keyboard_double_arrow_up