نام علمی: Daucus carota

خانواده:   Apiaceae

  • محصول فصل خنک
  • زمان کشت در مناطق سردسیر در بهار، در مناطق نیمه گرمسیر در پاییز و در مناطق گرمسیر در زمستان
  • خاک مناسب برای کشت، شنی تا لومی یا شنی با مواد آلی کافی
  • عمق کشت بذر 2 سانتی متر
  • وزن هزار دانه 2/1 تا 4/1 گرم
  • مقدار بذر مصرفی برای هر هکتار 5/2 تا 4 کیلوگرم
  • فاصله ردیف در کشت مکانیزه 25 تا 40 سانتیمتر و فاصله بوته روی ردیف 3 تا 5 سانتی متر
  • آفات و بیماریها مهم، سفیدک و مگس هویج
keyboard_double_arrow_up