نام علمی: Satureja hortensis L.

خانواده:   Lamiaceae

  • وزن هزار دانه 5/0 تا 8/0 گرم به رنگ قهوه ای
  • حرارت مطلوب جوانه زنی بذر 20 تا 22 درجه سانتی گراد
  • عمق کشت بذر 5/0 تا 5/1 سانتی متر
  • pH مناسب برای رشد 5/5 تا 8
  • در مرحله گلدهی دارای حداکثر مقدار اسانس
keyboard_double_arrow_up