نام علمی: capsicum annuum L.

خانواده:   Solanaceae

  • pH مناسب 6 تا 5/6
  • ارتفاع بوته بین 50 تا 180 سانتی متر
  • برای رشد و نمو مناسب نیازمند نور، دما و آب زیاد
  • حداقل دمای جوانه زنی 11 درجه سانتی گراد و کندی رشد و عملکرد در دمای بالاتر از 30 درجه سانتی گراد
  • وزن هزار دانه 6 تا 7 گرم
keyboard_double_arrow_up