بذر فلفل کشتزار

pH مناسب بذر فلفل کشتزار 6 تا 5/6

ارتفاع بوته بین 50 تا 180 سانتی متر

برای رشد و نمو مناسب نیازمند نور، دما و آب زیاد

حداقل دمای جوانه زنی بذر فلفل کشتزار 11 درجه سانتی گراد و کندی رشد و عملکرد در دمای بالاتر از 30 درجه سانتی گراد

وزن هزار دانه 6 تا 7 گرم

نام علمی: capsicum annuum L.

خانواده:   Solanaceae

keyboard_double_arrow_up