نام علمی: Trigonella foenum graecum

خانواده:   Fabaceae

  • دارای دو نوع تیپ رشدی پا بلند (تک ساقه) و پاکوتاه (چند ساقه علفی)
  • در مناطق معتدله مناسب کشت پاییزه و بهاره و در مناطق گرمسیری مناسب کشت پاییزه
  • نیازمند خاکهای آهکی و غنی از مواد غذایی با pH 5/5 تا 2/8 و نیاز آبی بالا
  • در کشت مکانیزه فاصله ردیف 25 تا 30 سانتی متر، عمق کاشت 1 تا 5/1
  • میزان مصرف بذر 15 تا 20 کیلوگرم در هکتار
  • بیماریهای مهم، بوته میری و سفیدک حقیقی
keyboard_double_arrow_up