نام علمی: Lepidium sativum

خانواده:   Brassicaceae

  • دارای برگ های پهن به رنگ سبز روشن
  • مقاوم به سرما و مقاومت نسبی به شوری
  • زمان کشت بهار و پاییز به دلیل تطابق پذیری بالا با محیط
  • فاصله بین ردیف ها در کشت مکانیزه 20 تا 30 سانتی متر و فاصله روی ردیف 5 تا 10 سانتی متر و عمق کشت 1 تا 2 سانتی متر
  • میزان مصرف بذر 8 تا 12 کیلوگرم در هکتار
  • وزن هزار دانه 7/1 تا 2 گرم
  • بیماریهای مهم، سفیدک سطحی، ویروس موزائیک شلغم
keyboard_double_arrow_up