بذر شاهی کشتزار

سبزی حاصل از کشت بذر شاهی کشتزار دارای برگ های پهن به رنگ سبز روشن است.

مقاوم به سرما و مقاومت نسبی به شوری

زمان کشت بذر شاهی کشتزار بهار و پاییز به دلیل تطابق پذیری بالا با محیط

فاصله بین ردیف ها در کشت مکانیزه  20 تا 30 سانتی متر و فاصله روی ردیف 5 تا 10 سانتی متر و عمق کشت 1 تا 2 سانتی متر

میزان مصرف بذر شاهی 8 تا 12 کیلوگرم در هکتار

وزن هزار دانه 7/1 تا 2 گرم

بیماریهای مهم، سفیدک سطحی، ویروس موزائیک شلغم

نام علمی: Lepidium sativum

خانواده:   Brassicaceae

keyboard_double_arrow_up