نام علمی: Cucumis sativus

خانواده:   Cucurbitaceae

  • طالب هوای گرم و حساس به هوای سرد
  • حداقل دما برای جوانه زنی بذر 12 درجه سانتی گراد
  • برای رشد و نمو نیازمند دمای بالای 25 درجه سانتی گراد
  • pH مناسب خاک 5/5 تا 5/7
  • بهترین تراکم بوته در متر مربع 2 تا 8/4 بوته
  • مقدار بذر مصرفی در کشت مکانیزه 5/2 تا 3 کیلوگرم
  • آفات و بیماری مهم، سفیدک حقیقی، سفیدک دروغین، فوزاریوم و نماتد
keyboard_double_arrow_up