نام علمی: Cucumis melo var flexuosus

خانواده:   Cucurbitaceae

  • وزن هزار دانه 47 گرم
  • نیازمند خاک حاصلخیز با زهکش مناسب
  • نیازمند محیطی پر نور
  • عمق کشت بذر 3 تا 4 سانتی متر
  • pH مناسب 6 تا 5/7
  • دمای مناسب رشد 20 تا 24 درجه سانتی گراد
keyboard_double_arrow_up