نام علمی: Lactuca sativa var. capitata

خانواده:   Asteraceae

 

  • تیپ Iceberg
  • وزن و سایز مناسب با عملکرد بالا
  • بهترین شرایط برای رشد، آب و هوای معتدل با نور فراوان
  • نسبتا متحمل به استرس های محیطی و دمایی
  • مناسب برای کشت در زمینهای دارای بافت نیمه سبک با pH 5/5 تا 5/7
  • فاصله ردیف در کشت مکانیزه 30 تا 40 سانتی متر و فاصله روی ردیف 20 تا 30 سانتی متر و عمق کشت حدود 5/1 سانتی متر
  • میزان مصرف بذر در هکتار 2 تا 5/2 کیلوگرم
  • وزن هزار دانه 1 تا 6/0 گرم
  • حساس به بیماری سفیدک، بوته میری
keyboard_double_arrow_up