بذر شوید کشتزار

نام علمی: Anethum graveolens var. hortorum

خانواده:   Apiaceae

  • گیاه روز بلند و گلدهی در درجه حرارت نسبتا بالا
  • حساس به شرایط ماندابی، نیازمند زهکش مناسب.
  • بافت خاک مناسب نیمه سنگین با مواد غذایی کافی
  • فاصله بین ردیف در کشت مکانیزه 40 تا 60 سانتی متر، فاصله بوته روی ردیف 10 تا 20 سانتی متر، عمق کشت 1 تا 2 سانتی متر
  • وزن هزار دانه 1 تا 2 گرم و میزان مصرف بذر در نقاط مختلف ایران از 10 تا 40 کیلوگرم متغییر، در کشت مکانیزه در حدود 10 تا 15 کیلوگرم
  •  بیماریهای مهم، فوزاریوم، زنگ شوید، ویروسM.V
keyboard_double_arrow_up