بذر شوید کشتزار

شوید کشتزار گیاه روز بلند و گلدهی در درجه حرارت نسبتا بالا

بذر شوید کشتزار حساس به شرایط ماندابی، نیازمند زهکش مناسب.

بافت خاک مناسب نیمه سنگین با مواد غذایی کافی

فاصله بین ردیف در کشت مکانیزه بذر شوید کشتزار  40 تا 60 سانتی متر، فاصله بوته روی ردیف 10 تا 20 سانتی متر، عمق کشت 1 تا 2 سانتی متر

وزن هزار دانه بذر شوید  1 تا 2 گرم و میزان مصرف در نقاط مختلف ایران از 10 تا 40 کیلوگرم متغییر، در کشت مکانیزه در حدود 10 تا 15 کیلوگرم

 بیماریهای مهم این سبزی فوزاریوم، زنگ شوید، ویروس M.V

نام علمی: Anethum graveolens var. hortorum

خانواده:   Apiaceae

keyboard_double_arrow_up