بذر ریحان سبز کشتزار

گیاه حاصل از بذر ریحان سبز کشتزار ف یک ساله دارای برگهای بیضوی شکل و کمی دندانه دار

رنگ برگ سبز

فوق العاده حساس به سرما و بهترین درجه حرارت برای رشد بذر ریحان سبز کشتزار 18 تا 20 درجه سانتی گراد

بافت خاک مناسب، لومی – شنی با مقادیر بالایی از ترکیبات آلی

فاصله ردیف در کشت مکانیزه بذر ریحان سبز کشتزار 20 تا 30 سانتی متر و فاصله درون ردیف، 5 تا 10 سانتی متر با عمق کشت 1 تا 2 سانتی متر

مقدار بذر مصرفی برای هر هکتار 8 تا 10 کیلوگرم

نام علمی: Ocimum basilicum L.

خانواده:   Lamiaceae

keyboard_double_arrow_up