نام علمی: Spinacaia oleraceae

خانواده:   Chenopodiaceae

  • رقم برگ پهن و پیکانی شکل
  • مقاومت بالای به شوری
  • فاصله ردیف ها در کشت مکانیزه 20 تا 30 سانتی متر و عمق کاشت حدود 2 تا 3 سانتی متر
  • میزان مصرف بذر 20 تا 30 کیلوگرم در هکتار
  • بیماریهای و افات مهم بیماری قارچی سفیدک دروغی، مگس چغندر، شته آفید، پروانه سفید کلم
keyboard_double_arrow_up