نام علمی: Raphanus sativus

خانواده:   Brassicaceae

  • وزن هزار دانه 8 تا 10 گرم
  • میزان بذر مصرفی برای هر هکتار 1 تا 5/1 کیلوگرم
  • زمان کشت اواسط تا اواخر بهار
  • pH مناسب 6 تا 7
  • دمای مناسب رشد 20 درجه سانتی گراد
keyboard_double_arrow_up