نام علمی: Raphanus sativus

خانواده:   Brassicaceae

  • میزان بذر مصرفی برای هر هکتار 10 تا 15 کیلوگرم
  • وزن هزار دانه 9 تا 12 گرم
  • زمان کشت از اوایل بهار تا اوایل پاییز
  • نیازمند نور زیاد و خاک سبک و مرطوب
  • عمق کشت بذر 1 تا 5/1 سانتی متر
  • pH مناسب 6 تا 7
keyboard_double_arrow_up