نام علمی: Abelmoschus esculentus

خانواده:   Malvaceae

  • متوسط ارتفاع بوته 5/1 متر
  • رنگ سبز شفاف و یکنواختی بالا
  • بسیار پربار
  • بهترین زمان برداشت با طول 6 تا 7 سانتی متر
  • دمای مناسب برای کشت 20 تا 30 درجه سانتی گراد
  • حساس به دمای کمتر از 18 و بیشتر از 35 سانتی گراد
  • زمان کشت بعد از آخرین یخبندان بهاره و گرم شدن هوا
  • فاصله کشت بین ردیف 90 تا 120 سانتی متر و روی ردیف 30 تا 50 سانتی متر
keyboard_double_arrow_up