نام علمی: Solanum melongena

خانواده:   Solanaceae

  • تیپ قلمی با رنگ مشکی براق
  • مناسب زمین ها با بافت لومی شنی با pH 5/6
  • وزن هزار دانه 5/4 تا 5/5 گرم
  • مقدار مصرف بذر در هکتار 100 تا 150 گرم
  • فاصله کشت روی ردیف 75-50 سانتی متر و فاصله روی ردیف 40 تا 50 سانتی متر
  • مهمترین آفات و بیماریها، کنه، فوزاریوم، ورتیسیلیوم و آلترناریا
keyboard_double_arrow_up