بذر گشنیز   Coriander

نام علمی: Coriandrum sativum

خانواده:   Umbelliferaceae

  • نیازمند آب وهوایی خنک
  • دمای مناسب برای رشد 18 تا 20 درجه سانتی گراد
  • متحمل به سرما
  • نیازمند خاکهای لومی با مواد غذایی فراوان
  • میزان مصرف بذر در کشت مکانیزه، 10 تا 15 کیلوگرم در هکتار
  • عمق کشت مناسب 3-2 سانتی متر
  • وزن هزار دانه 12-10 گرم
  • آفات و بیماری های مهم سفیدک سطحی، فوزاریوم و لکه برگی
keyboard_double_arrow_up