بذر گشنیز کشتزار

نیازمند آب وهوایی خنک

دمای مناسب برای رشد بذر گشنیز کشتزار 18 تا 20 درجه سانتی گراد

متحمل به سرما

نیازمند خاکهای لومی با مواد غذایی فراوان

میزان مصرف بذر گشنیز کشتزار در کشت مکانیزه، 10 تا 15 کیلوگرم در هکتار

عمق کشت مناسب 3-2 سانتی متر

وزن هزار دانه 12-10 گرم

آفات و بیماری های مهم سفیدک سطحی، فوزاریوم و لکه برگی

نام علمی: Coriandrum sativum

خانواده:   Umbelliferaceae

keyboard_double_arrow_up