چغندر قند   Suger beet

نام علمی: Beta vulgaris

خانواده:   Chenopodiaceae

  • خاک مناسب کشت، رسی – لومی با واکنش خنثی تا کمی قلیایی
  • فاصله ردیف در کشت مکانیزه 40 تا 60 سانتی متر
  • در اکثر مناطق ایران کشت در اواخر زمستان یا اوایل بهار
  • بهترین دمای رشد و قند سازی، 20 درجه سانتی گراد در روز و 10 درجه سانتی گراد در شب
keyboard_double_arrow_up