بذر شلغم  Turnip

نام علمی: Brassica rapa subsp. rapa

خانواده:   Cruciferae

  • وزن هزار دانه 2/2 گرم
  • pH مناسب خاک 6 تا 5/7
  • میزان بذر مصرفی برای یک هکتار 5/2 تا 4 کیلوگرم
  • فاصله کشت بین ردیف 25 سانتی متر و فاصله بوته 10 تا 15 سانتی متر
  • بیماریها و آفات مهم پوسیدگی سیاه، شته کلم، انواع مگس کلم
  • زمان کشت از فروردین تا تیرماه برای محصول پیش رس و از اوایل شهریور ماه تا اواسط پائیز برای کشت عادی
keyboard_double_arrow_up