بذر خرفه   Purslane

نام علمی: Portulaca oleracea

خانواده:   Portulacaceae

  • گیاهی یکساله با برگ ضخیم و ساقه قرمز رنگ
  • وزن هزار دانه 4/0 تا 6/0 گرم
  • مناسب کشت در خاکهای سبک و شنی
  • دمای مناسب رشد بین 20 تا 25 سانتی متر
keyboard_double_arrow_up