بذر تره فرنگی Leek

نام علمی: Allium ampeloprasum L.

خانواده:  Alliaceae

  • گیاهی روز بلند و نیازمند نور زیاد
  • وزن هزار دانه 3 تا 4/3 گرم
  • pH مناسب خاک 5/5 تا 5/6
  • تراکم کشت نشا در زمین 120 تا 160 هزار بوته در هکتار
  • دمای مناسب رشد 20 تا 25 درجه سانتی گراد
  • زمان کشت، در خزانه در زمستان و زمان انتقال به زمین اصلی در بهار یا تابستان
  • مقدار بذر مصرفی در خزانه کاری 3 گرم در متر مربع

آفات مهم مگس پیاز، پروانه مینوز برگ پیاز، تریپس

keyboard_double_arrow_up