رقم رشد نامحدود (رونده)

مناسب جهت کشت گلخانه ای و داربستی

غلاف های مدور و بدون نخ به رنگ سبز تیره براق و رنگ دانه قهوه ایی

تیره، غلاف های یکنواخت و بلند به طول غلاف حدود 20 سانتی متر

عملکرد بالا

مقابل بهAnthracnose و (BCMV Virus)

مناسب جهت کشت در کلیه مناطق به خصوص مناطق معتدل

keyboard_double_arrow_up