زودرس(حدود 60 روز بعد از انتقال نشاء)

تیپ تخت به رنگ سبز نسبتا روشن

متوسط وزن 2 کیلوگرم

فشردگی مناسب و ماندگاری مناسب در مزرعه

تحمل نسبی به پوسیدگی سیاه کلم

تحمل نسبی به زردی نوزاریویی کلم

پوشیدگی برگی خیلی خوب

keyboard_double_arrow_up