نام علمی: Petroselinum hortense

خانواده:   Apiaceae

  • رقم برگ صاف
  • دارای ریشه مستقیم و عمیق
  • مقاوم در برابر سرما و خشکی
  • حساس به آب و هوای گرم
  • مناسب کشت در زمین نیمه سنگین با بافت لومی و pH مناسب بین 6 تا 7
  • فاصله بین ردیف ها در کشت مکانیزه 25 تا 40 سانتی متر و فاصله روی ردیف 10 تا 20 سانتی متر و عمق کاشت 1 تا 5/1 سانتی متر
  • میزان مصرف بذر 10 تا 20 کیلوگرم در هکتار
  • بیماریهای مهم ویروس موزائیک کرفس، باکتری سپتوریا
keyboard_double_arrow_up