فوق العاده زودرس

(حدود 45 روز بعد از انتقال نشاء)

تیپ گرد به رنگ سبز روشن

متوسط وزن 2- 1/5 کیلوگرم

بافت فشرده و دارای تراکم خیلی خوب

تحمل نسبی به زردی فوزاریومی کلم

تحمل نسبی به پوسیدگی سیاه کلم

keyboard_double_arrow_up