بذر پیاز روز بلند کشتزار

رنگ غده بذر پیاز روز بلند کشتزار  زرد تیره است.

دارای خاصیت انبارداری بالا با تعداد پوستهای کافی (بیشتر از 4)

مناسب برای کشت در زمینهای با بافت خاک سبک و نیمه سبک با pH 8/7 تا 5/7

فاصله بین ردیف در کشت مکانیزه بذر پیاز روز بلند کشتزار 25 سانتی متر و فاصله بوته ها روی ردیف 10-5 سانتی متر

تراکم مناسب 70 تا 80 بوته در متر مربع

وزن هزار دانه 5/3 تا 4 گرم

آفات مهم تریپس، لارو مینوز پیاز، مگس پیاز

نام علمی: Allium cepa L.

خانواده:   Alliaceae

keyboard_double_arrow_up