نام علمی: Allium cepa L.

خانواده:   Alliaceae

  • رنگ غده زرد تیره
  • دارای خاصیت انبار داری بالا با تعداد پوستهای کافی (بیشتر از 4)
  • مناسب برای کشت در زمینهای با بافت خاک سبک و نیمه سبک با pH 8/7 تا 5/7
  • فاصله بین ردیف در کشت مکانیزه 25 سانتی متر و فاصله بوته ها روی ردیف 10-5 سانتی متر
  • تراکم مناسب 70 تا 80 بوته در متر مربع
  • وزن هزار دانه 5/3 تا 4 گرم
  • آفات مهم تریپس، لارو مینوز پیاز، مگس پیاز
keyboard_double_arrow_up