نام علمی:Satureja

دارای دو گونه متفاوت تابستانه و زمستانه می باشد.

متعلق به تیره نعناعیان است.

در اقلیم ایران در اواخر فصل بهار کشت می شود و تا آخر شهریور قابل برداشت است.

مرزه در نواحی مختلف به طور سنتی و با میزان مصرف بذر 35-25 کیلوگرم در هکتار مورد کشت قرار می گیرد.

keyboard_double_arrow_up